Lagenda

1. Aanbod en aanvaarding
2. Levering van diensten
3. Domeinnamen
4. Hosting
5. Tarieven en betalingen
6. Gebruikersvoorwaarden
7. Beveiliging en Privacy
8. Aansprakelijkheid
9. Duur en einde van overeenkomst
10. Slotbepalingen

Algemene voorwaarden
Privacy statement
FAQ`s

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Derk Integrated Systems en Ysbrandt (onderdeel van Grancept umbrella hierna te noemen Grancept) gevestigd aan de Tiarastraat 32 te Almere. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 810 32 935 welke onlosmakelijk deel uitmaken van iedere overeenkomst met Grancept.

 1. Aanbod en aanvaarding
  1. De overeenkomst tussen Grancept en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Grancept door de bestelling middels de website af te ronden. Eventuele afwijkingen op dit aanbod gedaan door klant binden Grancept niet (in afwijking van art. 6:235 BW).
  2. Indien de klant een Natuurlijk Persoon betreft, kan hij de overeenkomst binnen veertien dagen na sluiting kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor op verzoek binnen deze periode geleverde diensten en voor de registratie van domeinnamen, hiervoor geldt dat de klant bij acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand doet van het recht van ontbinding.
  3. Abonnees van de diensten van Grancept dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.
 2. Levering van diensten
  1. Grancept zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de overeengekomen dienstverlening, maar garandeert niet dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.
  2. Grancept is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Grancept te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Grancept ontstaat.
  3. Grancept mag bij haar dienstverlening uitgaan van de gegevens zoals door klant aan haar laatstelijk doorgegeven. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om deze actueel te houden.
  4. Grancept biedt geen telefonische ondersteuning, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur per e-mail beantwoord.
  5. Grancept is gerechtigd bij bepaalde diensten nadere voorwaarden te stellen. Deze worden voor of bij het afnemen van deze diensten apart gemeld. Wanneer deze voorwaarden de algemene voorwaarden overschrijven of wijzigen, zal deze prioriteit expliciet vermeld staan.
  6. Grancept is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar dienstverlening. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. De derde partijen waarmee Grancept haar dienstverlening beschikbaar houdt zijn te allen tijde in te zien op de publieke websites derkwerkt.nl, ysbrandt.nl en grancept.nl
 3. Domeinnamen
  1. Indien domeinnaamregistratie als dienst is afgenomen, zal Grancept bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant.
  2. Klant dient bij registratie akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden van deze instelling(en). Deze kunnen omvatten een toestemming tot publicatie van persoonsgegevens van klant. Grancept mag deze voorwaarden handhaven jegens klant alsof zij zelf de uitgevende instantie is.
  3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van Grancept.
  4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door klant. Eventuele correcties op registratie dienen direct door klant te worden aangegeven bij de instantie waar de betreffende domeinnaam is geregistreerd.
  5. De klant vrijwaart en houdt Grancept schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.
  6. Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden de voorwaarden van de organisatie of instantie waar deze geregistreerd staat. Deze voorwaarden kunnen bij de desbetreffende organisatie of instantie worden ingezien. De bovengenoemde voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden van leveranciers van derde producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Grancept heeft geen invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.
 4. Hosting
  1. De inhoud van de website die je plaatst dient te voldoen aan de algemene maatschappelijke normen. Websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan bij Grancept. Grancept heeft het recht om te bepalen of een website acceptabel is of niet. De website die je plaatst moet zodanig zijn ingericht dat anderen niet van de website gebruik kunnen maken om hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van Grancept of van anderen te plegen. Grancept verleent je de toegang tot de Grancept servers om je website op het internet te kunnen zetten. Het is niet toegestaan om die toegang te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om inbreuk te plegen op de Grancept webservers. Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) via de Grancept servers is niet toegestaan. Merken we dat een klant een van bovenstaande regels overtreedt, dan heeft Grancept het recht om de site per direct van het internet te verwijderen
  2. Grancept biedt haar klanten diverse hosting diensten aan, waarbij per pakket een datalimiet vermeld is. In sommige gevallen staat het datalimiet vermeld als “onbeperkt”. Hierbij is het datalimiet flexibel, waarbij het dataverkeer wordt ingeschaald op basis van ‘fair use policy’. Dit houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites met hetzelfde pakket wordt gegenereerd. Zorgt een website voor een overschrijding van de datalimiet, dan zal Grancept de website eigenaar benaderen omtrent een verhoging van het dataverkeer. De website eigenaar is hierdoor zelf in staat te bepalen wat er met de website gebeurd. Het zij verhoging van het abonnement, of de website tijdelijk offline te zetten. Grancept houdt zich het recht voor om bij een meer dan onder normale omstandigheden te verwachten overschrijding van de fair use policy of het uitblijven van contact met de website eigenaar alsnog het hosting pakket direct uit te schakelen. Hierbij zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
  3. Grancept incasseert het maandelijkse of jaarlijkse bedrag voor website en hosting vooraf. Een jaar na registratie ontvang je van ons een nieuwe factuur en word je daar per e-mail over ingelicht. Grancept factureert op de eerste dag van de maand.
  4. Een opzegging van een domeinnaam moet uiterlijk één maand voordat de domeinnaam vervalt bij ons binnen zijn. De datum waarop de domeinnaam vervalt kan je vinden in het overzicht van domeinen op je profielpagina. Je kunt je domeinnaam eenvoudig opzeggen door in te loggen op deze website en bij de domeinnaam in kwestie te klikken op de knop ‘Opzeggen’. De geregistreerde eigenaar ontvangt dan nog een bevestigingse-mail. Als de eigenaar klikt op de link in die e-mail is de opzegging bevestigd. Er volgt dan nog een laatste e-mail waarin staat op welk moment de domeinnaam daadwerkelijk verwijderd zal worden.
  5. Grancept zal de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spam-doeleinden. Wel moeten wij voldoen aan de eis van SIDN dat elk domein is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat SIDN doet met deze gegevens. Wil je bijvoorbeeld dat je naam en adres niet op te vragen zijn via het internet, dan moet dat officieel worden aangevraagd bij SIDN. Klik hier voor de procedure. Grancept heeft geen inhoudelijk belang bij het SIDN en functioneert in geen enkel geval als tussenpersoon.
 5. Tarieven en betalingen
  1. Grancept is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de klant. Wanneer de klant het niet eens is met deze wijzigingen kan hij in afwijking van artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen, tenzij anders vermeld in eventuele voorwaarden van de betreffende dienst waarin is aangegeven dat die voorwaarden de algemene voorwaarden overschrijven. Opzeggen van de dienst kan enkel tot de datum waarop de prijswijziging in gaat. Prijswijzigingen gelden niet indien deze binnen drie maanden na de eerste contractsluitingen worden ingevoerd.
  2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten en eventueel bijkomende kosten.
  3. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Grancept zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  4. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.
  5. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan Grancept of via een externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van Grancept zijn bijgeschreven.
  6. Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:
   - Grancept behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen.
   - Grancept behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen.
   - Grancept is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren, of de overeenkomst te ontbinden wanneer klant in verzuim is.
   - Grancept is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming over te nemen indien de klant in gebreke blijft.
  7. Middels akkoord en uitvoering van de eerste initiële betaling gaat een nieuwe klant automatisch akkoord met een terugkerende automatische betaling bij verlenging van het abonnement. Dit doen we onder andere om te voorkomen dat de domeinnaam vrijkomt en in beheer van een ander terecht komt.
 6. Gebruikersvoorwaarden
  1. De klant onthoudt zich ervan Grancept, overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is de klant verboden processen of programma’s - al dan niet via het systeem - te gebruiken waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Grancept, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.
  2. Het is de klant niet toegestaan de diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;
   - het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail (spammen);
   - het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom van derden;
   - het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of bestialiteitspornografie;
   - seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
   - het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
   - het uitvoeren van (D)DoS aanvallen
  3. Indien het dataverkeer toerekenbaar aan klant onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is Grancept gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Grancept mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
  4. Grancept is, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of daaraan nadere voorwaarden te stellen, indien en zolang de klant naar haar oordeel handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in dit artikel. Bij een vermoeden van strafbare feiten is zij bevoegd de autoriteiten in te lichten en daarbij alle relevante gegevens van klant te verstrekken.
  5. De klant vrijwaart Grancept tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 7. Beveiliging en Privacy
  1. Grancept is voor zover noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst en een goede bedrijfsvoering gerechtigd persoonsgegevens van klant te verwerken
  2. Grancept onthoudt zich van het inzien van niet-publieke informatie van klant en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Grancept hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of deze algemene voorwaarden anders bepalen.
  3. Voorzover Grancept middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Grancept dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Partijen sluiten in dat geval een bewerkersovereenkomst.
  4. Indien door de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de klant Grancept tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de WBP.
  5. Grancept legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoons gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Grancept voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel door onrechtmatig handelen van Grancept, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).
  2. Aansprakelijkheid van Grancept voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  3. Geen aansprakelijkheid bestaat in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Grancept niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Grancept zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
  4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Grancept opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Grancept niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
 9. Duur en einde van overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen.
  2. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Grancept de bevestiging van de opzegging ontvangt. Ontvangst wordt binnen acht dagen bevestigd per e-mail.
  3. Indien Grancept ervoor kiest een specifiek abonnement type of speciale dienst te beëindigen, kan Grancept het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.
  4. Grancept behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Grancept of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
  5. Een abonnement op een dienst van Grancept kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Grancept hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.
  6. Grancept is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar dienstverlening te staken indien;
   a. de klant aan Grancept valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
   b. de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
   c. de klant in strijd handelt met artikel 6;
   d. de leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
   e. ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
   f. de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
   g. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
   h. de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 5
  7. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Grancept buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.
  8. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Grancept de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons-)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Grancept anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Grancept behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.
 10. Slotbepalingen
  1. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Grancept hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is klant echter toegestaan derden beheers-, onderhouds- en dergelijke werkzaamheden te laten verrichten, waarbij klant aansprakelijk is voor doen en laten van deze derden.
  2. In verband met de verkoop of andere overdracht van delen van de activiteiten of activa van Grancept, heeft laatstgenoemde het recht deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Grancept heeft zoals vermeld in de overeenkomst.
  3. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van Grancept is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de overeenkomst.
  4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Derk Integrated Systems en Ysbrandt zijn onderdeel van grancept